ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar
7.B
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POVPDMAJ TVZ
ÚTČJMVKOFTV AJ
STVPHVMČJZAJ
ČTKAJMČJTV AJAJ TVD
ČJVVVVVKZF
ČJ - český jazyk a literatura
AJ - anglický jazyk
VKO - výchova k občanství
VKZ - výchova ke zdraví
D - dějepis
Z - zeměpis
M - matematika
- přírodopis
F - fyzika
- praktické činnosti
HV - hudební výchova
VV - výtvarná výchova
TV - tělesná výchova
KAJ - konverzace v anglickém jazyce
VP - volitelný předmět - historický seminář - užité výtvarné činnosti
VP - volitelný předmět - sportovní a pohybové aktivity - psaní všemi deseti
SP - sportovní příprava

Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace