ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar

2016
Škola není jen učení

V rámci projektu je realizováno představení muzikálu Broučci, které bude přístupné široké veřejnosti (5. 5. 2016). 13. 5. 2016 proběhne také sportovní den za účasti žáků z partnerské školy v polských Žorech. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

2015
Škola plná talentů

1. Rozvíjíme talent - celoroční volnočasová aktivita - V rámci projektu budou probíhat následující odpolední aktivity - kroužky: VÝTVARNÝ - žáci si vyzkoušít různé výtvarné techniky,budou zpracovávat různá témata. Své práce vystaví v rámci školy a budou se zúčastňovat různých tematicky zaměřených soutěží. KERAMICKÝ - děti budou pracovat s keramickou hlínou, budou se učit různé techniky barvení a zdobení keramiky, také si mohou vyzkoušet práci s hrnčířským kruhem. Své výrobky budou vystavovat v rámci školy, budou také pro rodiče a své spolužáky pořádat keramické dílny. SPORTOVNÍ - žáci se budou připravovat na různé soutěže, celoročně se zúčastní házenkářské školní ligy (1.-5. ročník). Aktivity nebudou zaměřeny jednostranně, budou rozvíjet celkovou sportovní připravenost - od atletiky až po míčové hry. ČTENÁŘSKÝ - bude podporovat čtenářskou gramotnost dětí, jejich vztah ke knihám a literatuře. DIVADELNÍ- v rámci kroužku budou děti nacvičovat kromě jiného také doprovodný program, který bude součástí projektu Škola hledá superstar. Budou rovněž realizovat krátká divadelní vystoupení pro své mladší spolužáky a v rámci akcí pořádaných školou.

2. Škola hledá Superstar - jednorázová volnočasová aktivita- příprava bude probíhat od ledna do května,kdy budou realizována předkola soutěže a workshopy, ve kterých se žáci naučí pořizovat videozáznam, připraví se na role moderátorů koncertu apod.. Vše vyvrcholí koncertem, kde bude porotou a diváky vybrána pěvecká superstar školy. Kromě toho budou součástí koncertu vystoupení divadelního a tanečního kroužku.Koncert se uskuteční ve společenském sále DPS Slunečnice.

3. Sport bez hranic- mezinárodní spolupráce pro žáky škol - žáci partnerských škol (ZŠ Dětská a Gimnaz.Nr2, Žory) budou soutěžit v atletických disciplínách a také sehrají zápasy v míčových hrách. Aktivity budou probíhat po celý den. Do soutěží se zapojí žáci z 2. stupně. Ostatní děti budou účastni jako diváci.

2014
Dotace statutárního města Ostrava

Naše škola získala dotaci statutárního města Ostrava na ozdravný pobyt žáků 1. stupně ve výši 281 000,- Kč. V rámci tohoto programu se ve 2. pololetí od 11.4.2015 do 24.4.2015 děti zúčastní školy v přírodě v Beskydech.

2014
Rozvíjíme talent

Naše škola získala dotaci na podporu mimoškolních aktivit žáků, které jsou zaměřené na sportovní, čtenářské a výtvarné oblasti.

2014
Týden v pohybu

Naše škola získala finanční dotaci na projekt Týden v pohybu. Tento projekt je realizován v souvislosti se získáním titulu Ostrava-město sportu 2014. V rámci „týdne v pohybu“ proběhnou od 19. do 23. 5. 2014 v areálu školy a na porubském bazénu různé sportovní aktivity, kterých se může zúčastnit také rodičovská veřejnost a žáci ostatních škol. 19. 5. a 20. 5. bude na školním hřišti probíhat mezitřídní soutěž v rychlosti a vytrvalosti s možností účasti rodičů. 21. 5. bude žákům představen sport, který u nás není příliš rozšířený, a to americký fotbal. Ukázky a prezentaci budou mít na starosti členové Steelers Ostrava. Ve čtvrtek, 22. 5., budou mít možnost žáci porubských škol shlédnout ukázky plaveckých stylů v podání talentovaných sportovců z Klubu plaveckých sportů Ostrava a sami si mohou také zkusit zazávodit. 23.5. pak na školním hřišti proběhne mezinárodní sportovní klání mezi našimi žáky a žáky partnerské školy v polských Žorech. Všechny, koho tato akce zaujala, zveme k účasti.

2013
Děti pro Afriku

Naše škola získala dotaci statutárního města Ostrava na projekt DĚTI PRO AFRIKU. Tento projekt navazuje na úspěšný projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ. V loňském školním roce jsme poznali, že když táhneme za jeden provaz, dokážeme velké věci. Rádi bychom udělali něco užitečného i pro druhé a vybrali jsme si děti v Africe. Naše třídy se promění v kmeny s vlastním názvem, vlajkou a kmenovými barvami. Během školního roku budou mezi sebou soutěžit. Za plnění úkolů mohou sbírat body, které je povedou na vrchol Kilimandžára. Kmen, který se k vrcholu přiblíží nejvíce, podnikne se svým třídním šamanem expedici do Afriky přímo v České republice. Vítězný kmen a nejšikovnější žáci tohoto projektu pojedou na výlet do Holic u Pardubic, kde se nachází muzeum Dr. Emila Holuba, největšího českého cestovatele a dobrodruha, který prozkoumal africký kontinent. Celý projekt vyvrcholí koncertem Děti pro Afriku v Kulturním domě Ostrava.

2013
Dotace statutárního města Ostrava

Naše škola získala dotaci statutárního města Ostrava na ozdravný pobyt žáků 1. stupně ve výši 450 000,- Kč. V rámci tohoto programu se ve 2. pololetí 100 dětí zúčastní školy v přírodě v Beskydech.

2012
Hraním her k rozvoji nadání

V rámci projektu vznikne mimoškolní aktivita, která bude zaměřena na rozvoj nadání dětí, jejich logického myšlení, paměti, tvořivosti, představivosti, komunikace, verbálních dovedností atd. V kroužku budou děti, dle svého výběru a přiměřeně věku, využívat deskové a společenské hry a hlavolamy. Takto bychom u dětí chtěli nejen maximálně rozvíjet potenciál v oblasti jejich nadání, ale také posilovat ty oblasti, které i přes nadání nemusejí být rozvinuty. Mnohé hry vyžadují vzájemnou komunikaci mezi hráči, přesné kladení požadavků, vzájemnou kooperaci. Nenásilnou formou tak učí děti i respektovat pravidla a druhé hráče. Během roku budou také pořádána soutěžní odpoledne, kterých se budou moci zúčastnit zájemci z řad dětí, ale také rodičů.

2012
Svět kolem nás je zábava

Kroužek je určený pro žáky 6. – 9. ročníku základní školy. Hlavním cílem je seznámit děti zábavnou formou se základy zoologie a botaniky, podpořit jejich zájem o přírodu a životní prostředí, prohloubit jejich znalosti z přírodovědných oborů, naučit je aplikovat teoretické poznatky v praxi a rozvíjet jejich samostatnost. V kroužku si děti osvojí základní laboratorní techniky a metody, naučí se manipulovat s vybavením laboratoře nebo pracovat s buzolou a za pomoci mapy se orientovat v krajině. Prostřednictvím her lépe poznají prostředí, ve kterém žijí a vytvoří si kladný vztah k přírodě. V rámci kroužku se budou děti připravovat na soutěže (např. Mladý zoolog) a plnit úkoly z projektu Recyklohraní, do kterého je naše škola zapojena.

2012
Sport bez hranic

V rámci projektu zorganizujeme sportovní den pro žáky 2. stupně naší školy a žáky partnerské školy Gimnazjum nr2 v polských Žorech. Žáci budou soutěžit v atletických disciplínách a také sehrají zápasy v míčových hrách. Aktivity budou probíhat po celý den. Do soutěží se zapojí žáci z 2. stupně, kteří vzejdou ze školního kola, popř. v rámci TV prokáží své kvality. Počet soutěžících žáků naší školy bude omezen počtem žáků z polské školy, kteří budou do Ostravy dopraveni autobusem. Abychom nebyli zvýhodněni a nemohli postavit "čerstvé síly" proti již unaveným hostům, budeme muset vybrat všestranně nadané sportovce. V rámci tohoto sportovního dne budou připraveny také různé dovednostní soutěže pro žáky 1. stupně, kteří společně se svými staršími nesoutěžícími spolužáky budou mít roli diváků.

_________________________________
Na rok 2011 jsou podány projekty:
_________________________________
2011
Cestujeme světem

V rámci projektu vzniknou tématicky zaměřené kroužky, ve kterých žáci budou zpracovávat témata daná projektem.Projekt bude zaměřen na multikulturní výchovu. V rámci projektu představí žáci 5.-9. ročníku svým spolužákům vybraný stát, kdy jednotlivé třídy v ročníku zpracují různé oblasti, např. kulturu, historii, přírodní bohatství, apod.. více »

Tato příprava bude probíhat zhruba 3 měsíce a vyvrcholí projektovým týdnem. V tomto týdnu budou jednotlivé třídy předávat informace o vybrané zemi a zpracované oblasti svým spolužákům, kteří pak budou plnit úkoly (bude vytvořen pracovní list). Na závěr proběhnou prezentace všech zúčastněných tříd, na které budou pozváni také rodiče a veřejnost.
2011
Míč je můj kamarád

V rámci projektu vznikne kroužek míčových her-házená, který budou moci navštěvovat zájemci z řad žáků 1. stupně 1x týdně. Kroužek povedetrenér házené s licencí C. Kromě zmíněného kroužku se budou žáci zúčastňovat turnajů mezi jednotlivými školami, např. Školní liga, turnaj v Polance apod.). Těchto turnajů se budou účastnit i žáci, kteří kroužek navštěvovat nebudou, ale v rámci TV budou seznámeni se základy házené. Zorganizujeme rovněž sportovní odpoledne (2-3x za rok), kterých se mohou zúčastnit nejen žáci školy, ale také jejich rodiče.

2011
Šikovné ruce

V rámci projektu vznikne keramický a výtvarný kroužek. Pro toto spojení dvou aktivit jsme se rozhodli proto, že předpokládáme velký zájem ze strany dětí a kapacita vypalovací pece není tak veliká. Naše představa spočívá v tom, že v době, kdy jedna část dětí bude mít keramický kroužek, druhá se bude věnovat výtvarným činnostem. V keramickém kroužku si pod vedením vyškolených pedagogů budou děti moci vyzkoušet práci s keramickou hlínou, své výrobky pak budou moci vypalovat v keramické peci. více »

Možnost účasti v keramickém kroužku nabídneme také rodičům zapojených dětí. Do práce v kroužku chceme zapojit rovněž děti v rámci ergoterapie, tzn. že se budeme snažit oslovit děti, které ji potřebují a rovněž jejich rodiče. Těmto dětem pomůže práce v kroužku kompenzovat jejich zdravotní postižení. Děti s SPU a ADHD často potřebují relaxaci a potřebují naučit se soutředit. Práce s keramickou hlínou a posléze výsledky této práce budou jistě přínosem pro všechny zájemce a účastníky. Práce v keramické dílně bude samozřejmě přístupná v rámci výtvarné a pracovní výchovy i ostatním dětem, které se do práce kroužku nebudou moci zapojit.Výtvarný kroužek bude pracovat paralelně s kroužkem keramiky a děti si mimo jiné mohou v rámci své práce navrhovat své budoucí keramické výrobky. Kromě toho se výtvarný kroužek bude věnovat činnostem, které jsou časově i finančně náročnější, a proto na ně není v běžné výuce dostatek času a prostředků.
2011
Kniha je můj přítel

V rámci projektu vznikne čtenářský kroužek, zároveň bude všem žákům školy nabídnuta možnost využívat ve volném čase prostory školní knihovny v rámci odpoledních výpůjčních hodin. Kroužek jim nebude nabízet pouze pasivní možnost vypůjčování knih, ale také aktivity, které je povedou ke čtenářské gramotnosti. Budou pracovat s textem, budou se učit v něm orientovat, budou vyhledávat informace. Zábavnou formou se budou seznamovat s různými literárními žánry přiměřenými jejich věku. více »

Další plánovanou aktivitou kroužku bude dramatizace pohádek, děti mohou nacvičit scénky, které pak předvedou svým spolužákům v rámci projektových dní zaměřených na čtenářství. Kromě knižního fondu bude dětem k dispozici také výpočetní technika, která jim umožní vyhledávat informace také na internetu, přístup k interaktivní tabuli jim zase umožní vytvářet prezentace např. o knihách, spisovatelích apod.. Do činnosti chceme zapojit děti všech věkových skupin. Jejich spolupráce v kroužku pak bude posilovat jejich vzájemné vztahy. Rozvoj čtenářství u dětí je v dnešní době velmi přínosné. Chtěli bychom kompenzovat jednostranné zaměření většiny dnešních dětí na počítače a televizi.

Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace